Bodembedekkers • Bodemverbeteraars • Substraten • Granulaten • Brandstoffen
Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

 1. Onze verkopen en leveringen zijn uitsluitend onderworpen aan de hiernavolgende verkoopsvoorwaarden, behoudens afwijking die uitdrukkelijk wordt vermeld in onze offerte of bestelbon.
 2. Onze offerten worden gedaan zonder verbintenis en behoudens verkoop. Elke bestelling verbindt de koper formeel. De bestelbons ondertekend door onze verkopers of door andere agenten-tussenpersonen verbinden onze firma slechts na schriftelijke bevestiging door de directie of indien de goederen geleverd werden.
 3. De gewichten, hoeveelheden en andere technische karakteristieken op catalogussen en folders worden bij benadering gegeven.
 4. De goederen worden geleverd en van etiketten voorzien in verpakkingen volgens de praktijken van de verkoper, tenzij de koper specifieke verpakkingen en etikettering aanvraagt en dit door de verkoper werd aanvaard.
 5. Behoudens anders overeengekomen, bevat dit document een netto bedrag in euro met daaraan toegevoegd BTW, taksen en kosten. Evt. disconto, bankkosten of verzendkosten zijn ten laste van de koper. Alleen de prijzen in voege op het ogenblik van levering zijn van toepassing. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verkoper gerechtigd is de prijs verschuldigd door de koper te compenseren met evt. bedragen die de verkoper aan de koper verschuldigd is.
 6. De leveringstermijnen worden als aanduiding gegeven en kunnen niet als een verbintenis van onzentwege beschouwd worden omdat zij onderhevig zijn aan heel wat onvoorziene omstandigheden. Tenzij zoals voorgeschreven door wettelijke bepalingen van dwingend recht, kan het niet nakomen van de leveringsdata door de verkoper in geen geval aanleiding geven tot de annulering van een bestelling, noch tot enige compensatie of schadevergoeding van welke aard dan ook. Ingeval van overmacht, zoals ongevallen met machines, transportbelemmering, toevoerschaarste, staking, lock-out, opeising, brand, overstroming, enz. worden de leveringstermijnen automatisch opgeschort.
 7. De koper dient de conformiteit van de goederen bij ontvangst te controleren. Het laden van de goederen in onze magazijnen of op onze terreinen door de klant of zijn mandataris wordt gedaan op eigen kosten en eigen risico van de klant of zijn mandataris. De BV Sabgro Potatoes kan enkel aansprakelijk zijn indien het laden is gebeurd door het haar aangewezen personeel. De koper heeft niet het recht goederen naar de verkoper terug te sturen zonder relevante voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de verkoper. Elke terugzending van goederen waarvoor voorafgaandelijk geen goedkeuring werd verleend, zal worden geweigerd.
 8. De overdracht van risico op beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de goederen gebeurt op het ogenblik van de levering
 9. Elke klacht m.b.t. het gewicht, de hoeveelheid, maten, de kwaliteit en/of al dan niet zichtbare defecten aan de geleverde goederen of schade moet schriftelijk gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen. Op het einde van deze periode worden de goederen als aanvaard en zonder defecten beschouwd. Evt. claims na deze periode worden niet aanvaard en de aansprakelijkheid van de verkoper kan op geen enkel manier worden ingeroepen.
 10. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot de vervanging, reparatie of terugbetaling van de goederen naar goeddunken van de verkoper. De verkoper is niet aansprakelijk ten opzichte van de koper voor indirecte, bijzondere, straf- of gevolgschade, zoals verlies van activiteit en/of winsten of onvermogen om de goederen te gebruiken.
 11. De eigendom van de goederen blijft in handen van de verkoper tot de prijs ervan volledig werd betaald, inclusief eventuele openstaande interesten of kosten.
 12. Alle betalingen moeten gebeuren, zonder korting, op de zetel van de vennootschap. Bij uitdrukkelijke overeenkomst, brengt de niet-betaling op de overeengekomen vervaldatum van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een nalatigheidsinterest met zich mee ten belope van 12% per jaar. Tevens is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadebeding verschuldigd ten belope van 15%, met een minimum van 125,00 EUR. Onafhankelijk van wat voorafgaat, behouden wij ons het recht voor om, ingeval van laattijdige betaling, de levering stop te zetten, het contract te verbreken lastens de schuldenaar of de goederen terug te nemen.
 13. Onze agenten of vertegenwoordigers zijn niet gemachtigd om kortingen toe te staan of betalingen kwijt te schelden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de directie.
 14. Kennisgevingen die in het kader van onderhavig document vereist of toegestaan zijn door elke van de partijen, moeten schriftelijk gebeuren en verzonden worden via aangetekend schrijven met bevestiging van ontvangst op het laatste adres van de andere partij of via fax of e-mail, bevestigd door een aangetekend schrijven met bevestiging van ontvangst.
 15. Deze algemene verkoopvoorwaarden en alle bijhorende verkoopovereenkomsten worden geregeld en geïnterpreteerd volgende de Belgische wetten.
 16. Indien er geen minnelijke schikking kan worden getroffen, komen de verkoper en de koper overeen dat, volgens de uitsluitende keuze van de verkoper de hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel (Nederlandstalige afdeling) bevoegd zijn om evt. geschillen te beslechten. Deze bepaling vormt geen beperking op het recht van de verkoper om de zaak bij een andere bevoegde gerechtelijke overheid aanhangig te maken voor tijdelijke of bewarende maatregelen en sluit het recht van de verkoper om betaling via schuldvorderingsprocedures te verkrijgen niet uit.